23. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

 

 

            REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
                  GRAD KAŠTELA
                GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/16-01/0004
URBROJ: 2134/01-01/3-16-1
Kaštel Sućurac, 9. lipnja 2016. g.

 

                        Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Kaštela                               (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09, 7/10, 6/13 i 13/14) sazivam 

                                        23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela

             za dan 14. lipnja (utorak) 2016. g. u  12,00 sati u Gradskoj vijećnici

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d:  

 1. Usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća
 2. Vijećnička pitanja i prijedlozi
 3. Prijedlog 1. izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2016. godinu
 4. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2016. godinu
 5. Prijedlog 1. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2016. godinu
  – Izvjestiteljica t. 3. do t. 5. : Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove
 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2016. godinu
 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2016. godinu
  – Izvjestiteljica t. 6. i t. 7. : Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko- pravne poslove
 1. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2016. godinu
  – Izvjestiteljica: Matija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu
 1. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Kaštela za 2015. godinu
 2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2015. godinu
 3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2015. godinu
  – Izvjestiteljica t. 9. do t. 11.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko- pravne poslove
 1. Izvješće o Zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupaka za izradu i donošenje prostornih planova odnosno njihovih izmjena i dopuna
 1. Prijedlog odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kaštela
 2. Prijedlog odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Kaštela
  – Izvjestitelj t. 12. do t. 15.: Boris Škara, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove Muzej Grada Kaštela
  – Izvjestiteljica: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove
 1. Prijedlog odluke povjeravanju komunalnih poslova opskrbe električnom energijom za javnu rasvjetu na području grada Kaštela
  – Izvjestitelj: Mili Novak, predsjednik Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova opskrbe električnom energijom za javnu rasvjetu na području grada Kaštela
 1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
  – Izvjestiteljica: Sanda Jakus, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Denis Ivanović, dipl.ing., v.r.

Poveznice