16. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

 

            REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
                 GRAD KAŠTELA
           G R A D S K O  V I J E ĆE

KLASA: 021-05/15-01/0005
URBROJ: 2134/01-01/3-15-1

Kaštel Sućurac, 23. lipnja 2015. g.

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni  glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09, 7/10, 6/13 i 13/14) sazivam

                                16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela

       za dan 30. lipnja (utorak) 2015. g.  u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici                      

  

Za sjednicu predlažem sljedeći:

                                                D n e v n i    r e d:

1. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća
2. Vijećnička pitanja i prijedlozi
3. Prijedlog odluke o reklamiranju na području Grada Kaštela
– Izvjestiteljica: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko  pravne poslove
4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje stanja okoliša
– Izvjestiteljica: Sanda Jakus, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća
5. Prijedlog odluke o izradi Strategije razvoja Grada Kaštela za razdoblje od 2015. g. do 2020. g.
– Izvjestitelj: Mili Novak, zamjenik gradonačelnika
6. Prijedlog odluke o gradskim porezima
7. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2015. g. i projekcija za 2016. g. i 2017.g.
– Izvjestiteljica t. 6. i t. 7.: Marija Matija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

 

Predsjednik Gradskog vijeća                                                                                                         Denis Ivanović, dipl. ing. v. r.

 

 

 

Poveznice