14. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

Poziv za 14. sjednicu

grbm

 

 

 

        

         REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
                  GRAD KAŠTELA
           G R A D S K O V I J E Ć E

KLASA: 021-05/15-01/0003
URBROJ: 2134/01-01/3-15-1
Kaštel Sućurac, 2. travnja  2015. g.

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09, 7/10, 6/13 i 13/14) sazivam

                          14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela
     za dan 8. travnja (srijeda) 2015. g.  u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici 

Za sjednicu predlažem sljedeći:                        


D n e v n i  r e d:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća
 2. Vijećnička pitanja i prijedlozi
 3. Prijedlog odluke o usklađenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Kaštela- Usklađenje 1- 14.
  – Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
  – Prilog A
  – Prilog B
 4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća Zajednice športskih udruga Kaštela za 2014.godinu.
 5. Prijedlog zaključka o usvajanju Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u športu  za 2015. godinu
 6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadama članova upravnih vijeća ustanova Grada Kaštela
 7. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa kulturnog dobra, kat. čest. zgr. 110/3 ZU K. Gomilica
 8. Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Kaštela za pedagošku godinu za 2015. /2016.
 9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Kaštela
  Izvjestiteljica t.3. – t. 9.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove području grada Kaštela
 10. Prijedlog odluke o povjeravanju komunalnih poslova opskrbe električnom energijom za javnu rasvjetu na području Grada Kaštela
 11. Prijedlog odluke o pristupanju u lokalnu akcijsku grupu” Kamen i more”
 12. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o sudjelovanju u osnivanju lokalne akcijske grupe “Jadro”
  Izvjestitelj t. 10. – t. 12.: Mili Novak, zamjenik gradonačelnika
 13. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2014.g.
 14. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Kaštela za 2014. godinu
 15. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata  i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2015. godinu
  Izvjestitelj t.13. – t.15. : Antonio Bartulović, privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko – pravne poslove
 16. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2014. godinu
  Izvjestiteljica: Marija Matija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu
 17. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine
  Izvjestitelj: Ivan Udovičić, Gradonačelnik
 18. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Kaštela za 2014.godinu
  Izvjestitelj: Ivan Čulić, član Savjeta mladih

Predsjednik Gradskog vijeća
Denis Ivanović, dipl. ing. v. r.

Poveznice