11. Sjednica Gradskog Vijeća Grada Kaštela

           REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
                 GRAD KAŠTELA
           G R A D S K O  V I J E ĆE

KLASA: 021-05/14-01/0006
URBROJ: 2134/01-01/3-14-1
K. Sućurac, 10. listopada 2014. g.

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni  glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09, 7/10 i 6/13) sazivam 

11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela

     za dan 16. listopada (četvrtak)  2014. g.  u 12,00  sati u Gradskoj vijećnici

                          

Za sjednicu predlažem sljedeći

                                                                  D n e v n i  r e d: 

1. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća
2. Vijećnička pitanja i prijedlozi
3. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Rudine (UPU br. 4)
4. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Radun (UPU br. 6)
Izvjestitelj t. 3. i. t.4: predstavnik izrađivača plana, NESEK, d.o.o. Zagreb
5. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kaštela
Izvjestitelj: Petar Mustapić, predsjednik odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno ili garažno mjesto
7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o dodjeli na korištenje javnih površina
8. Prijedlog Plana davanja koncesija u 2015. g.
9. Prijedlog srednjoročnog plana davanja koncesija na području Grada Kaštela za razdoblje od 2014. do 2016. godine
Izvjestitelj t. 6.- t. 9: Antonio Bartulović, privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko -pravne poslove
10. Prijedlog odluke o kupovini nekretnina u K.O. Kaštel Štafilić
Izvjestiteljica: Kasja Bedalov, voditeljica Odsjeka za imovinsko pravne poslove
11. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa kulturnog dobra – stambene građevine označene kao čest. zgr. 125 i čest. zgr. 382 ZU 2690 K.O. K. Novi
12. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa kulturnog dobra – 5/12 dijela čest.zgr. 243/1 ZU 1608 i 4/24 dijela 243/3 ZU 661 K.O. K. Novi
13. Prijedlog Odluke o razrješenju ravnateljice Muzeja Grada Kastela
14. Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Muzeja grada Kaštela
       Izvjestiteljica t.11. – t.14.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove
15. Prijedlog odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Kaštela
Izvjestitelj: Mario Duvnjak, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja i Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove
16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o organizaciji parkiranja
Izvjestitelj: Ivan Čagalj, upravitelj Vlastitog pogona
17. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Komisija za međugradsku i međunarodnu suradnju
18. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine
Izvjestitelj t. 17. i t. 18.: Anđelko Drnasin, viši savjetnik – specijalist za financije i proračun
Prijedlog polugodišnjeg izvještaja
19. Izvješće Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2014.g.
Izvjestitelj: Ivan Udovičić, gradonačelnik
20. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika
Prijedlog zaključka
Prijedlozi obrazaca

21. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Komisija za međugradsku i međunarodnu suradnju

22. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Komisija za dodjelu javnih priznanja
Izvjestitelj t. 20.- t. 22.: Mario Duvnjak, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja
23. Izvješće o provedenim izborima za članove vijeća mjesnih odbora
Izvjestiteljica: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti  i opće poslove
24. Program savjeta mladih Grada Kaštela sa financijskim planom za 2015.g.                                Izvjestitelj: Ivan Čulić, predsjednik Savjeta mladih

Predsjednik Gradskog vijeća
Denis Ivanović, dipl. ing., v. r.

Poveznice