10. Tematska Sjednica Gradskog vijeća

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
G R A D S K O  V I J E Ć E
21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA: 021-05/12-01/11
URBROJ: 2134/01-2/1-12-1
K. Sućurac, 12. srpnja 2012. g.

Na temelju članka 75.  Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09 i 7/10) sazivam

 

10. Tematsku sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela

– tema: “Spaljivanje i suspaljivanje otpada II “     

za dan 17 . srpnja  (utorak) 2012. g. u 16,00  sati u Gradskoj vijećnici

Za sjednicu predlažem slijedeći

                                                            D n e v n i    r e d

1. Uvodno izlaganje predsjednika Gradskog vijeća

2. Prezentacija Cemexa d.o.o.:  “Projekt suspaljivanja zamjenskh goriva u tvornicama Cemexa”

3. Mišljenje Povjerenstva za praćenje stanja okoliša na “Projekt suspaljivanja zamjenskh goriva u tvornicama Cemexa”

4. Rasprava

Predsjednik Gradskog vijeća
Darko Varnica, dipl. iur., v. r.