Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) te članku 5. Uredbe o objavama javne nabave (NN 10/12), sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Objave na ovoj stranici služe u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske iz razloga što se gospodarski subjekti prilikom preuzimanja dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave evidentiraju da su preuzeli dokumentaciju te se gospodarskim subjektima u slučaju da naručitelj uvrsti novi dokument ili izmjeni postojeći za predmetnu nabavu automatski dostavlja obavijest elektroničkom poštom kojom ih se obaviještava o promijeni dokumentacije za predmetnu nabavu.

< Povratak

Zabrana izvođenja građevinskih radova na području Grada Kaštela

U cilju što kvalitetnijeg informiranja građana, podsjećamo na Odluku o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2020.godini koju je prošle godine usvojilo Gradsko vijeće, a koja se primjenjuje od 1. siječnja ove godine.  

Odlukom se privremeno zabranjuje izvođenje radova za vrijeme turističke sezone na području Grada Kaštela. Područje i razdoblje kalendarske godine primjene zabrane i izvođenja radova je cijelo područje Grada Kaštela ukoliko se radovi trebaju izvoditi na objektu ili zemljištu u razdoblju od 15. srpnja do 15. kolovoza 2020. godine.

U razdoblju od 15. lipnja do 14. srpnja 2020. godine i u razdoblju od 16. kolovoza do 15. rujna 2020. godine područje primjene zabrane izvođenja radova je cijelo područje Grada Kaštela ukoliko se radovi trebaju izvoditi na objektu ili zemljištu čiji se rub nalazi na udaljenosti manjoj od 100 metara od objekta u kojem se obavlja ugostiteljska ili turistička djelatnost. Udaljenost od 100 metara mjeri se u zračnoj liniji od objekta u izgradnji do objekta u kojem se obavljaju navedene djelatnosti. Vrijeme trajanja zabrane izvođenja radova je u vremenu od 0 do 24 sata.

Zabrani ne podliježu radovi koji se odnose na objekte od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te  radove na uklanjanju građevina na osnovu službenih rješenja.

Nadzor nad provedbom ove odluke provodi komunalno redarstvo Grada Kaštela.