Ponedjeljak
25.09.2017

Gradonačelnik

Denis Ivanović, dipl.ing.
Gradonačelnik Grada Kaštela

Adresa:
Ulica Braće Radić 1
21 212 KAŠTEL SUĆURAC
E-mail: gradonacelnik@kastela.hr

Administrativna tajnica
Ivana Modrić
E-mail: tajnica@kastela.hr
Tel. 021/205-205
Faks: 021/224-201

 

————————————————————————————————————-

GRADONAČELNIKOVE OBVEZE I DUŽNOSTI

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti.

Gradonačelnik se bira na neposrednim izborima na vrijeme od četiri godine, sukladno Zakonu o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba. Gradonačelnik ima dva zamjenika, koji se biraju istovremeno s Gradonačelnikom.

Gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti zamjenjuje jedan od zamjenika kojeg odredi Gradonačelnik.

Gradonačelnik obavlja izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Kaštela propisane Statutom Grada, sukladno ovlaštenjima utvrđenim u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te čitavom nizu posebnih zakona kojima se uređuju pojedine djelatnosti (prostorno i urbanističko uređenje i planiranje, komunalno gospodarstvo, predškolski odgoj i obrazovanje, primarna zdravstvena zaštita i socijalna skrb, kultura, sport i tehnička kultura, zaštita i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarna i civilna zaštita, promet na gradskom području te ostale djelatnosti).

Gradonačelnik:

utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće te donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima,

 • priprema prijedloge općih akata
 • izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
 • utvrđuje prijedlog Proračuna Grada Kaštela za iduću proračunsku godinu i projekciju za slijedeće dvije proračunske godine, prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna, te prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg Izvještaja o izvršenju gradskog Proračuna,
 • utvrđuje prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Kaštela i ustanova čiji je osnivač Grad Kaštela,
 • utvrđuje prijedlog Odluke o davanju jamstva pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Kaštela i ustanovi čiji je osnivač Grad Kaštela,
 • utvrđuje prijedlog Odluke o privremenom financiranju,
 • upravlja prihodima i rashodima Grada Kaštela,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada Kaštela,
 • odobrava korištenje sredstava tekuće pričuve do iznosa utvrđenog gradskim proračunom, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Gradskog vijeća,
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada Kaštela u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Kaštela čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • utvrđuje i sve druge prijedloge temeljem prava i obveza Grada Kaštela kao osnivača ustanova u pojedinim područjima o kojima konačnu odluku donosi Gradsko vijeće sukladno zakonu, ako to pitanje nije stavljeno zakonom u nadležnost Gradskog vijeća,
 • predlaže predstavnike Grada Kaštela u tijelima, javnim ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama, ako to pitanje nije stavljeno zakonom u nadležnost Gradskog vijeća,
 • osniva i imenuje članove komisija i drugih stručnih odnosno savjetodavnih radnih tijela za razmatranja pitanja iz djelokruga rada gradonačelnika,
 • predlaže članove skupštine trgovačkih društava u kojima Grad Kaštela nema 100% udjela odnosno dionica,
 • imenuje i razrješuje osobe u skladu sa zakonom, ovim Statutom i gradskim odlukama,
 • donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih odjela,
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
 • imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
 • utvrđuje Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Kaštela,
 • predlaže izradu dokumenata prostornog uređenja kao i njihove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 • može povjeriti izradu dokumenata prostornog uređenja i obavljanja drugih poslova prostornog uređenja pravnim osobama ovlaštenim za poslove prostornog uređenja,
 • razmatra i utvrđuje konačne dokumente prostornog uređenja,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
 • do kraja ožujka tekuće godine podnosi Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
 • provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada u skladu s posebnom odluku Gradskog vijeća o poslovnim prostorima
 • utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje,
 • organizira zaštitu od požara na području Grada i vodi brigu o uspješnom provođenju ipoduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
 • nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • sklapa ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • odobrava uporabu i korištenje grba i zastave i loga Grada Kaštela pravnim i fizičkim osobama, u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim općim i pojedinačnim aktima Gradskog vijeća i gradonačelnika,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 • donosi odluku da Grad Kaštela može postati članom već osnovane odgovarajuće udruge sa drugim gradovima u Republici Hrvatskoj,
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, ovim Statutom, općim aktima Grada Kaštela ili drugim propisima

Gradonačelnik može odlukom obavljanje pojedinih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjenicima Gradonačelnika. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenici su dužni pridržavati se uputa Gradonačelnika.