Četvrtak
22.02.2018

Javna nabava

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) te članku 5. Uredbe o objavama javne nabave (NN 10/12), sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglaniku javne nabave Republike Hrvatske. Objave na ovoj stranici služe u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske iz razloga što se gospodarski subjekti prilikom preuzimanja dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave evidentiraju da su preuzeli dokumentaciju te se gospodarskim subjektima u slučaju da naručitelj uvrsti novi dokument ili izmjeni postojeći za predmetnu nabavu automatski dostavlja obavijest elektroničkom poštom kojom ih se obaviještava o promijeni dokumentacije za predmetnu nabavu.
U postupcima sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona koje Grad Kaštela provodi u skladu s člankom 44. Zakona o javnoj nabavi zahtjev za prikupljanje ponuda s pripadajućom dokumentacijom se objavljuje samo na službenim stranicama Grada Kaštela.

Objave u Narodnim novinama o natječajima Grada Kaštela možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom izborniku kliknite na “Tražilica objava – Jednostavna” i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Tražilica upišite pod Naručitelj: Grad Kaštela, kako biste dobili popis svih objavljenih natječaja.

Postupci u tijeku 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Jednostavne nabave

Registar ugovora 

Registar jednostavne nabave

Plan nabave   

Zahtjevi za prikupljanje ponuda 

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave

Novi Pravilnik o provedbi jednostavne nabave

KONCESIJE 

 

Sprječavanje sukoba interesa