Ponedjeljak
25.09.2017

Djelokrug rada

 • donosi Statut Grada Kaštela,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • donosi odluku uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu grada Kaštela
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Kaštela čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna,
 • donosi Proračun i Odluku o izvršavanju Proračuna za iduću proračunsku godinu, te projekciju za sljedeće dvije proračunske godine,
 • donosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela,
 • nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Kaštela
 • donosi odluku o privremenom financiranju
 • donosi dokumente prostornog uređenje Grada Kaštela
 • donosi smjernice razvoja Grada Kaštela
 • utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značaja za Grad Kaštela
 • donosi odluku o promjeni granice Grada Kaštela,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Kaštela,
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 • uređuje mjesnu samoupravu sukladno ovom Statutu
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Kaštela
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano
 • odlučuje o stjecanju i prijenosu osnivačkih prava u skladu s posebnim zakonima
 • odlučuje o stjecanju i prijenosu dionica odnosno udjela grada Kaštela u trgovačkim društvima kojih je Grad Kaštela osnivač ili jedan od osnivača
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Kaštela i ustanova čiji je osnivač Grad Kaštela,
 • odlučuje o davanju jamstva pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Kaštela i ustanovi čiji je osnivač Grad Kaštela,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, sukladno općim aktima i zakonom,
 • donosi odluku o osnivanju odgovarajuće udruge s drugim gradovima u Republici Hrvatskoj
 • raspisuje lokalni referendum za područje Grada Kaštela,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
 • osniva radna tijela Gradskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća
 • imenuje i razrješava predstavnike Grada Kaštela u tijelima, javnim ustanovama, trgovačkim društvima, udrugama i drugim pravnim osobama,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim statutom i posebnim odlukama gradskog vijeća
 • raspisuje referendum o razrješenju gradonačelnika I njegovih zamjenika u slučajevima određenim zakonom,
 • odlučuje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja te donosi odluku o dodjeli javnih priznanja,
 • donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga te pojedinačne akte, koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktimaili Statutom Grada Kaštela stavljeni u nadležnost.