Detalj EU

< Povratak

Plaža Kaštel Lukšić - Kultura kupanja

Naziv projekta: Plaža Kaštel Lukšić - Kultura kupanja

Program: Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini

Podnositelj zahtjeva: Grad Kaštela

Ukupni proračun: 4.633.000,00 HRK

Vlastita sredstva:  3.633.000,00 HRK

Odobreni iznos potpore Ministarstva turizma: 600.000,00 HRK

Sažetak:

Cilj projekta je obogaćenje turističke ponude Grada Kaštela sadržajem plaža kulture, a svrha ulaganja je uređenje plaže i formiranje nove plažne površine.

Projekt uređenja plaže na području Kaštel Lukšića dio je većeg projekta revitalizacije urbane jezgre unutar čijeg obuhvata se nalazi navedena plaža. Revitalizacija će se temeljiti na turističko - kulturnim sadržajima na temu ljubavi. Projekt se bazira na legendi o dvoje mladih ljubavnika (Miljenko i Dobrila)  iz zavađenih obitelji, a specifičan je po tome što su na području obuhvata Dvorac Vitturi, Dvorac Rušinac, kapelica u kojoj počivaju Miljenko i  Dobrila, te plaža kroz koju će se prezentirati ta legenda i drugi kulturni događaji. Predmetna legenda čini osnovu brenda kojim se Kaštela žele pozicionirati na turističkoj karti Hrvatske. U cilju promocije osmišljen je bogat kulturno umjetnički program koji se odvija na području Kaštel Lukšića, a koji bilježi konstantan porast broja posjetitelja u zadnjih 7 godina s obzirom na to da  veliki broj udruga i kulturno umjetničkih društava u svom programu ima sadržaje koji se izvode na predmetnoj lokaciji, a vezani su uz temu Miljenka i Dobrila.

Plaža Glavice je ukupne kopnene površine 3.606,43 m2. Projektnom dokumentacijom u cijeloj dužini obuhvata predviđena  je izgradnja pješačke staze-šetnice sa platoima, koja je povezna sa pješačkim  komunikacijama istočno i zapadno, a sve u funkciji plaže, uređene zelene površine te rampa za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.

Posebni naglasak je na 4 morske hridi - sike (Studenac, Nožice, Nož i Britvulin) koje su posebno značajne jer prezentiraju dio obale koja je utkana u povijesne građevine Grada te ovim projektom zadržavaju.

Novu plažu čine novi gat i dva nova kamena pera koji plažnu površinu (nasutu šljunčanu plažu) štite od jugozapadnih vjetrova i sprječavaju njeno osipanje. Uz gat izgraditi će se prilaz moru za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. Prostor će se urediti pješačkim stazama, polukružnim platoima za sunčanje te će se postaviti komunalna oprema: kandelabri javne rasvjete, javni tuševi, spasilački toranj s opremom za prvu pomoć, kabine za presvlačenje, kabina za presvlačenje za invalide, pokretne wc kabine, pokretna WC kabina za invalide i kontejnera za otpatke, te zelenim površinama za sadnju stabala i ukrasnog raslinja. Plaža će se opremiti s info pločom te dvije montažne solarne klupe sa WI-FI poveznicom  čije će se bočne površine ujedno koristiti i kao površine za promociju kulturnih događaja.

 

„Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost  Grada Kaštela“